Disclaimer

Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, lessen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieén, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster. Stijve Tepels.nl probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

Foto's

Stijve Tepels gaat er vanuit dat de foto's ingestuurd zijn door de rechtmatige eigenaren. Indien dit niet het geval is, zal Stijve Tepels.nl per ommegaande overgaan tot verwijderen van de betreffende, met uitsluiting van de inzenders van alle (eventuele) aanspraken op prijzen, winkansen etc. Tevens kan besloten worden de betreffende inzender uit te sluiten van toekomstige medewerking aan de site, danwel rechtstreeks, danwel indirect.


Persoonsgegevens

Wanneer u zich registreert op deze site, vragen we u een paar gegevens in te vullen, wij zullen NOOIT deze informatie aan derden doorgeven, enkel indien we verplicht worden door een overheidsinstantie. De informatie wordt alleen op deze site gebruikt in verband met onze services.


Indien u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt worden deze in onze database opgenomen en worden ze verwerkt:

- voor het beheer van het ledenbestand, het forum en of de andere delen van de aangeboden service.

- om u te informeren over updates en producten die uitgaan van deze site.

- om u te intentificeren indien een juridische instantie dit vraagt vanwege bijvoorbeeld rechtsgeldige redenen.

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.


Directe/indirecte schade

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Stijve Tepels.nl wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen. Stijve Tepels.nl is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie. Links naar andere websites vanaf Stijve Tepels.nl, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.